[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การประเมินโครงการ
 
 
 
 
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ความเป็นมา  
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีสุขวิทยา อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ WebLink แสดงการจัดทำ
  ข้อมูลพื้นฐาน    
o1. โครงสร้าง   o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
   o ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=personnel&file=detail
o2. ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
   o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
กำลังดำเนินการ
o3. อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด กำลังดำเนินการ
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
   o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
   o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o5. ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
   1) ที่อยู่หน่วยงาน  
   2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
   3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
   4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
   5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
กำลังดำเนินการ
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กำลังดำเนินการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์    
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์    o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
   o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
o8. Q&A แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับ ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,
   Messenger Live Chat , Chatbot เป็นต้น
กำลังดำเนินการ
o9. Social Network แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น กำลังดำเนินการ
  แผนดำเนินงาน    
o10. แผนดำเนินงานประจำปี   o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
   o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดําเนินการ
   o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o11. รายงานการกํากับติดตาม   o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ o10
   o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
   o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
   o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
   o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำลังดำเนินการ
o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
   o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
กำลังดำเนินการ
  การให้บริการ    
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   o แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
   o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
   o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
กำลังดำเนินการ
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
   o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
   o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำลังดำเนินการ
o17. E–Service   o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
   o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กำลังดำเนินการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
   o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
   o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในข้อ o18
   o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
   o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
   o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
   o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำลังดำเนินการ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
กำลังดำเนินการ
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
   o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังดำเนินการ
o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
   o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
   o จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพรว่าไม่มีจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
กำลังดำเนินการ
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำลังดำเนินการ
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ กำลังดำเนินการ
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการ
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ กำลังดำเนินการ
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กำลังดำเนินการ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
o29. แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการการร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กำลังดำเนินการ
o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำลังดำเนินการ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กำลังดำเนินการ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำลังดำเนินการ
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กำลังดำเนินการ
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 กำลังดำเนินการ
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 กำลังดำเนินการ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
กำลังดำเนินการ
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-  มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กำลังดำเนินการ