[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
การประเมินโครงการ
 
 
 
 
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

  หมวดหมู่ : โรงเรียนคุณภาพตำบล
เรื่อง : แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
blog name : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 313
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
A- A A+
        

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนศรีสุขวิทยา อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

          แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ WebLink แสดงการจัดทำ
  ข้อมูลพื้นฐาน    
o1. โครงสร้าง   o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  o ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
https://drive.google.com/drive/folders/1mkW5K-rdFOSSNZP3PiJSAmEYxIOMIpT1?usp=sharing
o2. ข้อมูลผู้บริหาร   o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
  o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)

http://shorturl.at/hkyZ2

o3. อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://shorturl.at/ANW02
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
  o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/jmnW9
o5. ข้อมูลการติดต่อ   o แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
     1) ที่อยู่หน่วยงาน  
     2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
     3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
     4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
     5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

http://shorturl.at/mrsU6

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=contact

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
   - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
   - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
http://shorturl.at/qFVW4
  ข่าวประชาสัมพันธ์    
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์   o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://shorturl.at/eJX27

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=news

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
o8. Q&A แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับ ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,Messenger Live Chat , Chatbot เป็นต้น http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=webboard
o9. Social Network แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=contact
  แผนดำเนินงาน    
o10. แผนดำเนินงานประจำปี   o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดําเนินการ
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/dIPX9
o11. รายงานการกํากับติดตาม   o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ o10
  o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
  o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/APTV6
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/gjkQW
o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
http://shorturl.at/FM245
  การให้บริการ    
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   o แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
  o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
http://shorturl.at/iJKL2
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/enWZ5
o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/EMZ16
o17. E–Service   o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
http://shorturl.at/bEHJ9
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/fMV68
o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในข้อ o18
  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
  o สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/bsv29
o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/bmu46
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
http://shorturl.at/dgIPS
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/dgRX6
o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
  o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
  o จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพรว่าไม่มีจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
http://shorturl.at/bdiL7
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/hru14
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
  o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
http://shorturl.at/bfrSV
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/jlnp8
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
  o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  o การพัฒนาบุคลากร
  o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://shorturl.at/CMZ35
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/fjkN5
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
o29. แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรอื่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรอื่ งร้องเรียน ส่วนงานทรีั่บผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
http://shorturl.at/aLQ34
o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

http://shorturl.at/fglz0

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=webboard

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=gbook

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องงร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรอื่ งร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
http://shorturl.at/fkpOR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=contact

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=gbook

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=webboard

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://shorturl.at/EISVW

http://www.srisuk.ac.th/index.php?name=webboard

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)    
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
  o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
  o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่นการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/CFMNQ
o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/EST16
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/uVY02
o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/cnsu4
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
  o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/DENQW
  แผนการป้องกันการทุจริต    
o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
  o เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/pSX14
o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/LSV27
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  o เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://shorturl.at/mvw79
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  o มีข้อมูลรายล
http://shorturl.at/DMSZ0
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
http://shorturl.at/fnpy2

 Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
นายลือชัย บ้ำสันเทียะ
31/2/2508
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
11 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

โรงเรียนคุณภาพตำบล 5 อันดับล่าสุด

      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/ส.ค./2566
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22/ก.ย./2565
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/ส.ค./2563
      กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) :: การดำเนินการตอบแบบวัดกาiรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency: EIT) 17/ส.ค./2563
      กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) :: การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 14/ส.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ 1030201399@pracharath.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป